O Biurze


Do zadań Biura ds. współpracy z Pracodawcami WIP PW należy w szczególności:

1. Nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz prowadzenia wspólnych badań i usług technicznych o charakterze interdyscyplinarnym;

2. Współpraca z Pełnomocnikiem Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych w zakresie tworzenia, uaktualniania i udostępniania bazy danych pracodawców oraz ankietyzacji studentów i pracodawców dot. praktyk;

3. Organizacja posiedzeń Rady Konsultacyjnej Pracodawców;

4. Zbieranie i udostępnianie informacji na temat ofert pracy, praktyk, staży, kursów, szkoleń, seminariów i programów stypendialnych;

5. Promowanie wizerunku Wydziału Inżynierii Produkcji w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i doktorantów.